Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego,
 
Informuję, że zwołuję VII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim  w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2018.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038,
3) określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019.
      
7. Wnioski radnych i sprawy różne.       
8. Zamknięcie sesji.
                                                                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                      /-/ Andrzej Bróździński