Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego

 

 Informuję, że zwołuję XXXIX Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 19 stycznia 2018 r. o godz. 1200 w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy przy ul. Krzywej 8.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego za rok 2017.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności Rady za 2017 r.
 7. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2018 r.
 8. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu z działalności w II półroczu 2017 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian w budżecie powiatu na rok 2018,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036,
 3. udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 4. wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
 5. nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.

                                                                                            Przewodnicząca Rady

                                                                                            /-/ Elżbieta Góralska