Zarząd Powiatu Nidzickiego
 
Na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.),  oraz art.11 ust.2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234  poz. 1536 ze zm.)
 
o g ł a s z a
 
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:
 
 
"Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym"
 
Szczegóły konkursu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.powiatnidzicki.pl